ראשי   |   אודות    |    יצירת קשר    |    טיפים    |   מעקב הזמנות
 
הזמנה ושירות לקוחות
1-700-50-30-80
0
     
 
בקניה מעל 299 ₪
משלוח חינם

תקנון חנות

ראשי >תקנון אתר
תקנון אתר
כללי
 1. ספורטיב (ע.מ: 037702776), לרבות מנהליו, בעליו, שלוחיו, מוכר מוצרים וציוד באמצעות האתר שכתובתו sportivv.co.il ו/או כל תקשורת אחרת המזוהה עם החברה לרבות באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או הזמנות בטלפון (להלן:"החברה" ו/או "האתר").
 2. המכירה נעשית באמצעות אתר האינטרנט ו/או בטלפון ו/או בבית העסק ו/או בבית הלקוח ו/או בבית העסק של הלקוח.
 3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים ובכלל התקנון על סעיפיו. ביקור באתר מהווה הסכמת המשתמש לתנאיו על סעיפיו ביחד ולחוד.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המבקרים (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") לרבות הרכישה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או בטלפון ו/או כל מדיה אחרת ובכך הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרות הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 5. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר, החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 
הגדרות
 • "נק' איסוף"- המיקום שקובעת החברה לאיסוף המוצר.
 • "טופס הזמנה"- מסמך שמרכז את פרטי ההזמנה שאושר על ידי הלקוח, על כל תנאיו.
 • /או "רכישה"מוצרים שנרכשו על ידי המשתמש.
 
הליך ההזמנה
 1. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם, מחירם יופיע בדף המוצר אך לא רק, יכול שדף המוצר ו/או טופס ההזמנה יחיל תנאי עסקה נוספים (להלן: "תנאים נוספים") על תקנון זה. במצב כזה תנאי התקנון יגברו אלא אם כן התנאים הנוספים לא סותרים תקנון זה ואז יהוו תנאים מצטברים (להלן: "דף מוצר").
 2. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר - מוצר, צבע, גודל, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: המוצר
 3. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: ביצוע ההזמנה( ".
 4. יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 5. פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים ו/או תקשורת נוספת בדואר אלקטורני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש על פי הדין.
 6. במעמד ביצוע ההזמנה, תתבצע בדיקת הפרטים מול חברת האשראי לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה (להלן: אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".
 7. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא.
 8. לתנאים נוספים ראה פרק כללי בהמשך.
 
 
 
 
אספקת המוצר והפריטים
 1. לאחר התשלום בגין הפריט יוצע למשתמש אפשרויות לקבלת הפריט, בין היתר באמצעות משלוח מטעם החברה, יכול ויבוצע על ידי צד ג', וזאת לבית המשתמש לפי הפרטים שהתקבלו בשלב פרטי המזמין או באמצעות דואר רשום לפי התנאים שיפורסמו באתר ו/או בזמנה הסופית.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות שילוח ותנאים למשלוח לפי מדיניות החברה ו/או צדדי ג'.
 3. באם ההזמנה מתבצעת כעיסקת תשלומים, לחברה הזכות לגבות בתשלום הראשון את עלות השילוח.
 4. במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה ו/או יבוטלו חיובי האשראי, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.
 5. על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.
 6. בזמן אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי, בצירוף הצגת ת.ז, בעת מסירת הפריט ו/או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.
 7. תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.
 8. מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי החברה.
 
משלוחים- הבהרות
 1. ככל שהמשלוחים כפופים לצד ג', התנאים יכולים להשתנות ואין החברה נושאת באחריות בנושאים הקשורים לאותם צדי ג'. לרבות רשלנות השליח ו/או עיכוב המשלוח ו/או הגעת המוצר במצב לא תקין ללקוח כתוצאה מהשליחות וכדומה, בכפוף לכל דין.
 2. דואר רשום יסופק תוך 14 ימי עסקים, בכפוף לתנאי השירות החיצוני.
 3. דואר שליחים יסופק תוך 7 ימי עסקים, מדובר בשירות חיצוני של צד ג'
 4. ככל שפריט מסוים ידרוש הובלה מיוחדת, ייקבע ע"י החברה ו/או השליח בלבד,יכול ויווסף עלות הובלה חריגה (להלן: "הובלה חריגה"). יצויין כי המחיר יכול להיות מושפע אך לא רק מגובה הבניין ו/או אזורים מרוחקים ממחסני החברה.
 5. עובדי שילוח מסרבות לעיתים לבצע שילוח לאזורים מסויימים, במצב המתואר יתואם אזור שיהיה מקובל על שני הצדדים.
 6. אפשרויות השילוח, מחירם ועוד יופיעו באתר ו/או בטלפון באופן מפורט, טרם אישור ההזמנה הסופי.
 7. החברה לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' ו/או על ידי החברה אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר.
 
ביטול עיסקת הרכישה
 1. המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: החוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת, בתקנון זה או בכל מקום אחר באתר, לשיקול דעת החברה.
 2. ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 3. הביטול ייעשה באמצעות פקס ו/או מייל לחברה.
 4. ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין.
 5. ביטול ההזמנה כפופה כי הלוקח יחזיר את המוצר, על חשבונו, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש, תקין וללא שימוש כלל.
 6. התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.
 7. ביטול עסקה שאינה פגם או אי התאמה של המוצר להזמנה, עלות החזר המוצר לחנות יחול על הלקוח כאמור.
 
ביטול עיסקת רכישה ע"י החברה
 1. החברה עושה את מירב המאמצים לייצג את המלאי העדכני באתר. אך במצב בו אזל המלאי של המוצר, גם לאחר ההזמנה, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור. תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.
 2. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתה.
 3. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העיסקה.
 4. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.
 5. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העיסקה.
 
אחריות על המוצרים במכירה
 1. האחריות על המוצרים יהיו ע"פ הכתוב באריזת המוצר ו/או דף הנלווה למוצר. במידה ולא קיים מידע אודות האחריות החלה, תהיה האחריות בהתאם להוראות היצרן. יודגש כי האחריות אינה חלה על שימוש שאינו סביר, לפי הוראות השימוש ו/או שימוש סביר של משתמש סביר בסוג ואופי המוצר בהתאם להקשר והנסיבות.
 2. גובה האחריות ו/או הפיצוי לא יעבור את ערך המוצר המקורי.
 3. במוצרים שלא ניתן לאפשר אחריות על פי הדין ו/או בגלל אופי המוצר לא תינתן אחריות.
 4. ככל שיש אחריות על מוצר היא אינה חלה כתוצאה משימוש לא סביר שלשמו נועד המוצר ו/או שימוש שלא לפי  הוראות היצרן. האחריות לא חלה על בלאי סביר ו/או גורם חיצוני שאינו בשליטת החברה לרבות כוח עליון, מוצרים מסוכנים מטבעם.
 
הגבלת אחריות
 1. הלקוח מאשר ומודע כי האתר ו/או בעליו ו/או החברה ו/או ספקיו ו/או שותפיו וכדו' בשום אופן לא יהיו אחראים ו/או לא יפצו בנוגע לכל טענה, תביעה, הליך, עלויות, הוצאות, נזקים, נזקי גוף,ישירים, עקיפים, ישירים ו/או לצדדים שלישיים ו/או חבויות ולא יישאו בנזק ו/או אחריות לרבות אך לא רק להוצאות משפט ו/או פיצוי  הקשורות אך לא רק לפציעה, נזק, נזק לרכוש, מוות ועוד כתוצאה ו/או בקשר מהשימוש המוצרים הנמכרים. כולל נושאים הקשורים אך לא רק (בהם האתר לא יישא באחריות) כתוצאה (לרבות אך לא רק ואינו מוגבל לכך) מהיצרן, השילוח, ההחזקה, השימוש, התפעול ו/או החזקת המוצר. המשתמש יוותר על כל טענה לדרישת פיצוי מפגיעות ו/או נזקים שהתרחשו כתוצאה מהשימוש במוצרים. האחריות חלה אך ורק ובאופן בלעדי על המשתמש ותו לא. על כן מומלץ למשתמש לבדוק היטב את המוצר טרם רכישתו ו/או קבלתו ו/או שימושו, לפעול לפי הוראות התפעול ולשאול שאלות טרם השימוש ובנוסף לקרוא את ההוראות במידה וכתובות על גבי אריזת המוצר. המשתמש מצהיר כי מצא את המוצר מתאים לצרכיו והבין את ההשלכות של סעיף זה בפרט. וכי מודגש בפני המשתמש כי בכל מקרה האתר לא יהיה אחראי בשום אופן באחריות מאף סוג כלפי המשתמש ו/או צדדי ג'.
 2. למען הזהירות, למרות שלא חלה אחריות מאף סוג כאמור, להלן רשימה לא סגורה וממצה של מקרים בהם לא יחול אחריות החברהלרבות בשימוש לא תקין של המוצר באתר, כוח עליון אותנאים אחרים מעבר לשליטת האתר או ידיעתו על אופן שימוש במוצר ובכלל. יודגש, האתר מוכר את המוצרים AS IS, אינו היצרן ואינו משתמש קבוע של המוצרים ועל כן אינו יכול לצפות כל תרחיש ושימוש במוצר. הסעיף חל לרבות על השירות שניתן מהאתר ו/או מהטלפון.
 3. האתר לא יישא באחריות ואינו מקנה אחריות מאף סוג לגביי מצב ו/או ביצוע ו/או תפקוד של המוצרים. המשתמש מסכים ומתחייב לעצור באופן מיידי מכל שימוש במוצר הנמכר וליצור קשר עם החברה. באם המוצרים בשימוש מפתחים סממנים של פגם ו/או תפקוד לא תקין של אותו מוצר.
 4. המשתמש מסכים להשתמש במוצרים תחת אחריותם ו/או אחריותו.
 5. המשתמש אחראי על אספקת הדרישות החשמל של המוצר.
 6. המשתמש אחראי על פיקוח של מבוגרים בעת הצורך.
 7. האתר בחלקו ו/או בשלמותו מופעל על ידי צד ג' אשר לא נושא באף אחריות שקשורה לתפעול, העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר. על כן האתר לא לוקח אחריות על חלקים אלו באתר ובכלל. אל למשתמש להסתמך על פרטי מידע שכתובים יכול שאותם נתונים אינם מדויקים ו/או שונים מההזמנה בפועל. על כן מה שקובע זה המוצר בפועל, תנאי ההזמנה החתומה. יכול שיהיו שינויים מהתמונות שתראו באתר לבין המפרט המדויק בפועל. בין אם בצבע ו/או בגדלים. לא תקום אף טענה בעניין.
 8. החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
 9. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:
 10. שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.
 11. הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.
 12. הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג'.
 13. נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.
 14. הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות ונשיאה בנזק אך לא רק.
 
שירות לקוחות
 1. במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד מייל ו/או טלפון שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.
 2. זמני הפעילות של האתר9:00- 18:00  , ו- 9:00-13:00.
 
סודיות המידע ומדיניות פרטיות
 1. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
 2. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
 3. הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
 4. החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן ו/או שימוש בסליקה מאובטחת על ידי צדדי ג' מאובטחים כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.
 
קניין רוחני ובעלות על האתר
 1. כל הזכויות באתר לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 
תוכן האתר ופרסומות בו
 1. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יכולים לפנות אליו בהצעות שיווקיות, בהסכמת מאשר המשתמש ומצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הכל לפי הדין, למשתמש תהיה האפשרות לבקש הפסקת משלוח הדיוור.
 2. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף "מסך המוצר" הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה ככל שהאתר יחליט לעשות כן.
 
כללי
 1. התקנון חל גם בהזמנות טלפוניות.
 2. השירות אינו כולל התקנה.
 3. גובה הפיצוי יהיה עד גובה המוצר שהושכר, ככל שיהיה פיצוי.
 4. מפרט המוצרים למכירה אינם כוללים דברים שאינם כתובים מפורשות.
 5. לחברה הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת אישור הזמנה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על- עד 3 ימי עסקים. בסופם תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.
 7. לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד. מובהר כי התמונות להמחשה בלבד, ייתכן שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר כי התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב. המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 8. לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
 9. על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.
 10. הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 
 
 
תקנון אתר
כללי
 1. ספורטיב (ע.מ: 037702776), לרבות מנהליו, בעליו, שלוחיו, מוכר מוצרים וציוד באמצעות האתר שכתובתו sportivv.co.il ו/או כל תקשורת אחרת המזוהה עם החברה לרבות באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או הזמנות בטלפון (להלן:"החברה" ו/או "האתר").
 2. המכירה נעשית באמצעות אתר האינטרנט ו/או בטלפון ו/או בבית העסק ו/או בבית הלקוח ו/או בבית העסק של הלקוח.
 3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים ובכלל התקנון על סעיפיו. ביקור באתר מהווה הסכמת המשתמש לתנאיו על סעיפיו ביחד ולחוד.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המבקרים (להלן: "המשתמש" ו/או "לקוח") לרבות הרכישה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או בטלפון ו/או כל מדיה אחרת ובכך הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרות הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 5. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר, החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 
הגדרות
 • "נק' איסוף"- המיקום שקובעת החברה לאיסוף המוצר.
 • "טופס הזמנה"- מסמך שמרכז את פרטי ההזמנה שאושר על ידי הלקוח, על כל תנאיו.
 • /או "רכישה"מוצרים שנרכשו על ידי המשתמש.
 
הליך ההזמנה
 1. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם, מחירם יופיע בדף המוצר אך לא רק, יכול שדף המוצר ו/או טופס ההזמנה יחיל תנאי עסקה נוספים (להלן: "תנאים נוספים") על תקנון זה. במצב כזה תנאי התקנון יגברו אלא אם כן התנאים הנוספים לא סותרים תקנון זה ואז יהוו תנאים מצטברים (להלן: "דף מוצר").
 2. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר - מוצר, צבע, גודל, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: המוצר
 3. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: ביצוע ההזמנה( ".
 4. יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 5. פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים ו/או תקשורת נוספת בדואר אלקטורני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש על פי הדין.
 6. במעמד ביצוע ההזמנה, תתבצע בדיקת הפרטים מול חברת האשראי לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה (להלן: אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".
 7. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא.
 8. לתנאים נוספים ראה פרק כללי בהמשך.
 
 
 
 
אספקת המוצר והפריטים
 1. לאחר התשלום בגין הפריט יוצע למשתמש אפשרויות לקבלת הפריט, בין היתר באמצעות משלוח מטעם החברה, יכול ויבוצע על ידי צד ג', וזאת לבית המשתמש לפי הפרטים שהתקבלו בשלב פרטי המזמין או באמצעות דואר רשום לפי התנאים שיפורסמו באתר ו/או בזמנה הסופית.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות שילוח ותנאים למשלוח לפי מדיניות החברה ו/או צדדי ג'.
 3. באם ההזמנה מתבצעת כעיסקת תשלומים, לחברה הזכות לגבות בתשלום הראשון את עלות השילוח.
 4. במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה ו/או יבוטלו חיובי האשראי, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.
 5. על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.
 6. בזמן אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי, בצירוף הצגת ת.ז, בעת מסירת הפריט ו/או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.
 7. תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.
 8. מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי החברה.
 
משלוחים- הבהרות
 1. ככל שהמשלוחים כפופים לצד ג', התנאים יכולים להשתנות ואין החברה נושאת באחריות בנושאים הקשורים לאותם צדי ג'. לרבות רשלנות השליח ו/או עיכוב המשלוח ו/או הגעת המוצר במצב לא תקין ללקוח כתוצאה מהשליחות וכדומה, בכפוף לכל דין.
 2. דואר רשום יסופק תוך 14 ימי עסקים, בכפוף לתנאי השירות החיצוני.
 3. דואר שליחים יסופק תוך 7 ימי עסקים, מדובר בשירות חיצוני של צד ג'
 4. ככל שפריט מסוים ידרוש הובלה מיוחדת, ייקבע ע"י החברה ו/או השליח בלבד,יכול ויווסף עלות הובלה חריגה (להלן: "הובלה חריגה"). יצויין כי המחיר יכול להיות מושפע אך לא רק מגובה הבניין ו/או אזורים מרוחקים ממחסני החברה.
 5. עובדי שילוח מסרבות לעיתים לבצע שילוח לאזורים מסויימים, במצב המתואר יתואם אזור שיהיה מקובל על שני הצדדים.
 6. אפשרויות השילוח, מחירם ועוד יופיעו באתר ו/או בטלפון באופן מפורט, טרם אישור ההזמנה הסופי.
 7. החברה לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' ו/או על ידי החברה אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר.
 
ביטול עיסקת הרכישה
 1. המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר ע"פ חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: החוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת, בתקנון זה או בכל מקום אחר באתר, לשיקול דעת החברה.
 2. ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 3. הביטול ייעשה באמצעות פקס ו/או מייל לחברה.
 4. ביטול הזמנה לפי הכללים הנ"ל יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין.
 5. ביטול ההזמנה כפופה כי הלוקח יחזיר את המוצר, על חשבונו, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש, תקין וללא שימוש כלל.
 6. התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.
 7. ביטול עסקה שאינה פגם או אי התאמה של המוצר להזמנה, עלות החזר המוצר לחנות יחול על הלקוח כאמור.
 
ביטול עיסקת רכישה ע"י החברה
 1. החברה עושה את מירב המאמצים לייצג את המלאי העדכני באתר. אך במצב בו אזל המלאי של המוצר, גם לאחר ההזמנה, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור. תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.
 2. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתה.
 3. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העיסקה.
 4. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע"פ הפרטים שמילא.
 5. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העיסקה.
 
אחריות על המוצרים במכירה
 1. האחריות על המוצרים יהיו ע"פ הכתוב באריזת המוצר ו/או דף הנלווה למוצר. במידה ולא קיים מידע אודות האחריות החלה, תהיה האחריות בהתאם להוראות היצרן. יודגש כי האחריות אינה חלה על שימוש שאינו סביר, לפי הוראות השימוש ו/או שימוש סביר של משתמש סביר בסוג ואופי המוצר בהתאם להקשר והנסיבות.
 2. גובה האחריות ו/או הפיצוי לא יעבור את ערך המוצר המקורי.
 3. במוצרים שלא ניתן לאפשר אחריות על פי הדין ו/או בגלל אופי המוצר לא תינתן אחריות.
 4. ככל שיש אחריות על מוצר היא אינה חלה כתוצאה משימוש לא סביר שלשמו נועד המוצר ו/או שימוש שלא לפי  הוראות היצרן. האחריות לא חלה על בלאי סביר ו/או גורם חיצוני שאינו בשליטת החברה לרבות כוח עליון, מוצרים מסוכנים מטבעם.
 
הגבלת אחריות
 1. הלקוח מאשר ומודע כי האתר ו/או בעליו ו/או החברה ו/או ספקיו ו/או שותפיו וכדו' בשום אופן לא יהיו אחראים ו/או לא יפצו בנוגע לכל טענה, תביעה, הליך, עלויות, הוצאות, נזקים, נזקי גוף,ישירים, עקיפים, ישירים ו/או לצדדים שלישיים ו/או חבויות ולא יישאו בנזק ו/או אחריות לרבות אך לא רק להוצאות משפט ו/או פיצוי  הקשורות אך לא רק לפציעה, נזק, נזק לרכוש, מוות ועוד כתוצאה ו/או בקשר מהשימוש המוצרים הנמכרים. כולל נושאים הקשורים אך לא רק (בהם האתר לא יישא באחריות) כתוצאה (לרבות אך לא רק ואינו מוגבל לכך) מהיצרן, השילוח, ההחזקה, השימוש, התפעול ו/או החזקת המוצר. המשתמש יוותר על כל טענה לדרישת פיצוי מפגיעות ו/או נזקים שהתרחשו כתוצאה מהשימוש במוצרים. האחריות חלה אך ורק ובאופן בלעדי על המשתמש ותו לא. על כן מומלץ למשתמש לבדוק היטב את המוצר טרם רכישתו ו/או קבלתו ו/או שימושו, לפעול לפי הוראות התפעול ולשאול שאלות טרם השימוש ובנוסף לקרוא את ההוראות במידה וכתובות על גבי אריזת המוצר. המשתמש מצהיר כי מצא את המוצר מתאים לצרכיו והבין את ההשלכות של סעיף זה בפרט. וכי מודגש בפני המשתמש כי בכל מקרה האתר לא יהיה אחראי בשום אופן באחריות מאף סוג כלפי המשתמש ו/או צדדי ג'.
 2. למען הזהירות, למרות שלא חלה אחריות מאף סוג כאמור, להלן רשימה לא סגורה וממצה של מקרים בהם לא יחול אחריות החברהלרבות בשימוש לא תקין של המוצר באתר, כוח עליון אותנאים אחרים מעבר לשליטת האתר או ידיעתו על אופן שימוש במוצר ובכלל. יודגש, האתר מוכר את המוצרים AS IS, אינו היצרן ואינו משתמש קבוע של המוצרים ועל כן אינו יכול לצפות כל תרחיש ושימוש במוצר. הסעיף חל לרבות על השירות שניתן מהאתר ו/או מהטלפון.
 3. האתר לא יישא באחריות ואינו מקנה אחריות מאף סוג לגביי מצב ו/או ביצוע ו/או תפקוד של המוצרים. המשתמש מסכים ומתחייב לעצור באופן מיידי מכל שימוש במוצר הנמכר וליצור קשר עם החברה. באם המוצרים בשימוש מפתחים סממנים של פגם ו/או תפקוד לא תקין של אותו מוצר.
 4. המשתמש מסכים להשתמש במוצרים תחת אחריותם ו/או אחריותו.
 5. המשתמש אחראי על אספקת הדרישות החשמל של המוצר.
 6. המשתמש אחראי על פיקוח של מבוגרים בעת הצורך.
 7. האתר בחלקו ו/או בשלמותו מופעל על ידי צד ג' אשר לא נושא באף אחריות שקשורה לתפעול, העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר. על כן האתר לא לוקח אחריות על חלקים אלו באתר ובכלל. אל למשתמש להסתמך על פרטי מידע שכתובים יכול שאותם נתונים אינם מדויקים ו/או שונים מההזמנה בפועל. על כן מה שקובע זה המוצר בפועל, תנאי ההזמנה החתומה. יכול שיהיו שינויים מהתמונות שתראו באתר לבין המפרט המדויק בפועל. בין אם בצבע ו/או בגדלים. לא תקום אף טענה בעניין.
 8. החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.
 9. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:
 10. שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.
 11. הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.
 12. הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג'.
 13. נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.
 14. הגבלות אחריות שלעיל לא מסכמות את כל ההגבלות אחריות כפי שעולות מסעיפי התקנון האחרים בפרט בעניין הפרטיות ונשיאה בנזק אך לא רק.
 
שירות לקוחות
 1. במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד מייל ו/או טלפון שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.
 2. זמני הפעילות של האתר9:00- 18:00  , ו- 9:00-13:00.
 
סודיות המידע ומדיניות פרטיות
 1. החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
 2. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
 3. הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
 4. החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן ו/או שימוש בסליקה מאובטחת על ידי צדדי ג' מאובטחים כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.
 
קניין רוחני ובעלות על האתר
 1. כל הזכויות באתר לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 
תוכן האתר ופרסומות בו
 1. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יכולים לפנות אליו בהצעות שיווקיות, בהסכמת מאשר המשתמש ומצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הכל לפי הדין, למשתמש תהיה האפשרות לבקש הפסקת משלוח הדיוור.
 2. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף "מסך המוצר" הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.
 3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה ככל שהאתר יחליט לעשות כן.
 
כללי
 1. התקנון חל גם בהזמנות טלפוניות.
 2. השירות אינו כולל התקנה.
 3. גובה הפיצוי יהיה עד גובה המוצר שהושכר, ככל שיהיה פיצוי.
 4. מפרט המוצרים למכירה אינם כוללים דברים שאינם כתובים מפורשות.
 5. לחברה הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת אישור הזמנה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על- עד 3 ימי עסקים. בסופם תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.
 7. לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד. מובהר כי התמונות להמחשה בלבד, ייתכן שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר כי התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב. המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.
 8. לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
 9. על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.
 10. הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 
 
 
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp